Behandling förorenad jord

Vid Älands återvinningsanläggning tas förorenade jordar om hand och farliga ämnen bryts ned till ofarliga beståndsdelar. Anläggningen är specialbyggd för ändamålet och dimensionerad för hela regionens behov.

Behandlingen är främst mikrobiologisk där särskilda bakteriekulturer bryter ner de farliga ämnena. Förorenad jord tas emot efter överenskommelse med Platschef. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Naturens resurser sparas

Efter behandlingen kan jordarna återanvändas för sluttäckning av deponin, vilket blir ekonomiskt fördelaktigt, samtidigt som vi sparar på naturens resurser. Och marken där den förorenade jorden fanns kan återställas på ett bra sätt.

Återvinning för företag och verksamheter

Vi erbjuder kostnadsfri information och rådgivning för så effektiv och smart avfallshantering som möjligt.

Elektronikskrot och farligt avfall

Vi tömmer din brunn utifrån ett schema eller på budning.