Priser slamtömning - enskilt avlopp 2024

Vi tömmer trekammarbrunnar vid permanentboende minst en gång per år och trekammarbrunnar vid fritidsboende minst vartannat år. Slam i sluten tank töms efter beställning från kund.

För brunnar och slutna tankar är prisintervallet brett, beroende på om tömningen sker utifrån den planerade turlistan eller är akut. Alla avgifter inkluderar moms och skatt i kronor.

Brunnar

Slambrunnar ordinarie tömning enligt turlista

1 525 kronor

Slambrunn, budad inom 7 arbetsdagar

2 060 kronor

Slambrunn akuttömning inom 36 timmar (vardagar)

3 660 kronor

Slambrunn, akuttömning övrig tid (helg)

5 060 kronor

Tilläggsavgift per m³ över 3 m³

551 kronor


Sluten tank

Lägsta fast avgift förutsätter 1 timme och upp till 3 m³

Tankar tömning inom 7 arbetsdagar

2 060 kronor

Tankar, akuttömning inom 36 timmar (vardagar)

3 660 kronor

Tankar, akuttömning övrig tid (helg)

5 060 kronor

Tilläggsavgift per m³ över 3 m³

551 kronor

Tilläggsavgift tid över 1 timme

773 kronor

Gemensamhetsanläggning

Turlistebaserad tömning av gemensamhetsanläggningar upp till 7 m³. Faktureras samtliga delägare, utgår faktureringsavgift.

Ordinarie tömning

3 351 kronor

Fosforfilter, ordinarie tömning

I avgiften ingår tömning och behandling av filtermassan.

Vikt under 500 kg

3 375 kronor/tillfälle

Vikt över 500 kg

4 144 kronor/tillfälle

Tilläggsavgifter

Följande avgifter tillkommer vid särskilda omständigheter enligt nedan.

Slangtillägg

För varje 10 meter utöver de första 20 meterna. Avgift 276 kronor.

Friläggning av brunnslock

Ej frilagd brunn till exempel jordtäckt/isolerad. Avgift 175 kronor.

Tunga brunnslock

Brunnslock som väger mer än 15 kg.
Avgift 400 kronor.

Framkörningsavgift

Om tömning ej kunnat ske på grund av hinder eller liknande eller uteblivning avbokning. Avgiften tas också ut när chauffören inte kunnat hitta anläggningen på grund av att den inte varit tillräckligt uppmärkt. Avgift 510 kronor.

Krav på närvaro

Vid tömning/specifierad tömningstid.
Avgift 510 kronor.


Slamtömning mobila toaletter (till exempel bajamajor)

Priser exklusive moms.

1 010 kronor per timme

 

250 kronor per m³ behandlingsavgift

 

Vid tömning kvällar och helger tillämpas dessa timpriser:

Vardagar klockan 16.00-18.00: 1 210 kronor per timme

Vardagar klockan 18.00-07.00 samt helger: 1 450 kronor per timme

Mobila toaletter kan behövas återfyllas med vatten samt sanitetstablett/-vätska efter tömning. Dessa tjänster ingår inte i det kommunala ansvaret utan beställs som tilläggstjänst:
Återfyllnad vatten14 kronor per m³
Sanitetstablett160 kronor per styck
Sanitetsvätska550 kronor per dunk

 

Fettavskiljare

Priser exklusive moms.

Avfall från fettavskiljare omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och ska samlas in genom kommunens försorg. Tömningsintervall regleras av Härnösand kommuns föreskrifter.
Tömning 1 200 kronor per timme 
Behandlingsavgift 650 kronor per ton
Vid akuta tömningar kvällar och helger tillämpas dessa timpriser:
Vardagar klockan 16.00-18.00: 1 400 kronor/timme
Vardagar klockan 18.00-07.00 samt helger: 1 600 kronor per timme

 

Hämtning av hushållsavfall villa

Vi hämtar ditt avfall och ser till att det återvinns.

Container och flak

Vi har lösningar som passar dig. Läs mer här eller kontakta oss!