Priser slamtömning - enskilt avlopp 2023

Vi tömmer trekammarbrunnar vid permanentboende minst en gång per år och trekammarbrunnar vid fritidsboende minst vartannat år. Slam i sluten tank töms efter beställning från kund.

För brunnar och slutna tankar är prisintervallet brett, beroende på om tömningen sker utifrån den planerade turlistan eller är akut. Alla avgifter inkluderar moms och skatt i kronor.

Brunnar

Slambrunnar ordinarie tömning enligt turlista

1 425 kronor

Slambrunn, budad inom 7 arbetsdagar

1 925 kronor

Slambrunn akuttömning inom 36 timmar (vardagar)

3 425 kronor

Slambrunn, akuttömning övrig tid (helg)

4 725 kronor

Tilläggsavgift per m³ över 3 m³

515 kronor


Sluten tank

Lägsta fast avgift förutsätter 1 timme och upp till 3 m³

Tankar tömning inom 7 arbetsdagar

1 925 kronor

Tankar, akuttömning inom 36 timmar (vardagar)

3 425 kronor

Tankar, akuttömning övrig tid (helg)

4 725 kronor

Tilläggsavgift per m³ över 3 m³

515 kronor

Tilläggsavgift tid över 1 timme

722 kronor

Gemensamhetsanläggning

Turlistebaserad tömning av gemensamhetsanläggningar upp till 7 m³. Faktureras samtliga delägare, utgår faktureringsavgift.

Ordinarie tömning

3 132 kronor

Fosforfilter, ordinarie tömning

I avgiften ingår tömning och behandling av filtermassan.

Vikt under 500 kg

3 155 kronor/tillfälle

Vikt över 500 kg

3 875 kronor/tillfälle

Tilläggsavgifter

Följande avgifter tillkommer vid särskilda omständigheter enligt nedan.

Slangtillägg

För varje 10 meter utöver de första 20 meterna. Avgift 258 kronor.

Friläggning av brunnslock

Ej frilagd brunn till exempel jordtäckt/isolerad. Avgift 165 kronor.

Tunga brunnslock

Brunnslock som väger mer än 15 kg.
Avgift 400 kronor.

Framkörningsavgift

Om tömning ej kunnat ske på grund av hinder eller liknande eller uteblivning avbokning. Avgiften tas också ut när chauffören inte kunnat hitta anläggningen på grund av att den inte varit tillräckligt uppmärkt. Avgift 510 kronor.

Krav på närvaro

Vid tömning/specifierad tömningstid.
Avgift 510 kronor.


Hämtning av hushållsavfall villa

Vi hämtar ditt avfall och ser till att det återvinns.

Container och flak

Vi har lösningar som passar dig. Läs mer här eller kontakta oss!