Övrig fastighetsrenhållning

Här hittar du information om bland annat kärlbyte, avgifter vid felaktig sortering, hur det funkar med delat avfallskärl eller om du vill ha uppehåll i hämtning av hushållsavfall.

Alla avgifter inkluderar moms och skatt i kronor.

Delat avfallskärl

Kärl får endast delas mellan närliggande småhus eller fritidshus (småhus+småhus / småhus+fritidshus / fritidshus+fritidshus). Högst två hushåll kan dela kärl. För vart och ett av de två hushållen som delar kärl gäller följande; grundavgift + halva hämtningsavgiften.

Faktura skickas separat till de båda hushållen som delar kärl.

Dispens gällande uppehåll ges av Samhällsförvaltningen, Härnösands kommun.

Felaktig sortering

Om annat avfall än matavfall upptäcks i behållare för matavfall eller annat än utsorterat brännbart avfall upptäcks i behållare för brännbart avfall, debiteras i samband med tredje påpekandet en avgift för felsortering.

Kundkategori

Avgift

Småhus och fritidshus, per kärl och tillfälle

200 kr

Flerfamiljshus och verksamhet, per soprum och tillfälle

400 kr

Flerfamiljshus och verksamhet, per underjords- eller markbehållare och tillfälle

1 500 kr

Grovavfall

Hushåll

Alla hushåll lämnar grovavfall kostnadsfritt på Härnösands Kretsloppspark, Älands återvinningsanläggning eller under de grovsopskampanjer som arrangeras två gånger per år.

Till grovavfall räknas allt du tar med dig när du till exempel flyttar. Det kan vara möbler, kläder, skidor, leksaker, husgeråd, mattor, cyklar, dammsugare, pulkor och emballage. Glödlampor, el- och elektronikavfall och ej brännbart avfall lämnas skiljt från övrigt avfall.

Företag

Var vänlig kontakta oss för prisuppgift.

Handelsavfall eller löst avfall

För avfall, som ej förvaras i behållare - löst avfall - debiteras en avgift enligt överenskommelse eller efter volym. Abonnemanget kan tecknas för avhämtning av uppskattad kvantitet.

Avgift 204 kronor per kubikmeter.

Kärlbyte

Byte av kärl kan beställas när annan kärlstorlek önskas. Avgiften för byte av kärl, som ägs av HEMAB, debiteras 300 kronor/kärl. I denna avgift ingår utkörning till abonnentens hämtningsställe och borttagning av det utbytta kärlet, samt rengöring av detta och omregistrering i abonnentregistret.

Kärlbyte från grönt + brunt kärl till flerfackskärl görs utan extra kostnad.

Latrinhämtning

Endast kärl köpta hos HEMAB hämtas. Latrinkärlet skall vid hämtning ställas på av HEMAB anvisad hämtningsplats, ha locket på, samt giltig etikett för latrin påklistrad. Inga påsar får finnas i eller utanpå kärlet. Hämtning och behandling ingår i avgiften.

Avgift 600 kronor/kärl.

Säckhämtning

Fastigheter som använder säckar betalar efter respektive hämtningsfrekvens och ett tillägg till taxan per hämtad säck. Säck om 160 liter betalar enligt taxan för 190 liter, säck om 190 liter betalar enligt avgift för 240 liter, plus säcktillägg. Säck bekostas av kunden.


Tillägg kr/år gäller all hämtning

Säckstorlek i liter

160

190

2 gånger per vecka

880

880

Varje vecka

440

440

Varanna vecka

220

220

 

Storköksavfall och dylikt

Storköksavfall och dylikt samlas i 125/160 liters plastsäck. Vid hämtning av hushållsavfall i plastsäck erläggs en avgift enligt taxan för 190 liter.

Se kostnad under "Säckhämtning" ovan.

Uppehåll i hämtning/totalbefrielse

Om du beviljats uppehåll i hämtning betalar du endast grundavgiften. Grundavgiften tas ut av samtliga bebyggda fastigheter i kommunen och är kopplad till boendeform. Vid total befrielse tas ingen grundavgift ut alls.

Dispens gällande totalbefrielse ges av Samhällsförvaltningen, Härnösands kommun.

Återvinningscentraler

Härnösand har två återvinningscentraler, Härnösands Kretsloppspark och Älands återvinningsanläggning. Härnösands Kretsloppspark har ej möjlighet att ta emot fordon som väger över 3,5 ton.

På återvinningscentralerna får privatpersoner lämna möbler från bostäder avgiftsfritt om dessa transporteras med personbil och släpvagn. Privatperson kan även avgiftsfritt lämna mindre mängd bygg­avfall som uppkommer genom enklare underhåll, som till exempel ommålning, reparation av enstaka fönster eller tapetsering. Bygg- och rivningsavfall från om- och nybyggnation räknas inte som hushållsavfall och ingår därmed inte i grundavgiften.