Tilläggstjänster villa & småhus

Tilläggstjänster för småhus - kompletteringskärl

I abonnemang med flerfackskärl kan du beställa extrakärl om standarduppsättningen inte räcker till.

Kärltyp

Hämtningsintervall

Avgift per kärl

Kärl 1 utan insats: 370 liter tvådelat kärl
för pappers- och plastförpackningar

Hämtning var fjärde vecka

830 kronor

Pappersförpackningar i 190 liters kärl

Hämtning var fjärde vecka

400 kronor

Plastförpackningar i 190 liters kärl

Hämtning var fjärde vecka

400 kronor

Brännbart i 190 liters kärl*

Hämtning varannan vecka

1 902 kronor

* För villahushåll där det uppstår mycket brännbart avfall, exempelvis blöjor, kan extrakärl tecknas.

Extra hämtning i samband med ordinarie hämtningstillfälle

Fastighetsägare kan besälla extrahämtning av avfall vid enstaka tillfälle om större mängder avfall än vad som får plats i avfallskärlet uppstår på fastigheten. Plast- och pappersförpackningar samt brännbart avfall kan hämtas i säck i samband med ordinarie hämtningstillfälle. Genomskinlig plastsäck ska användas för plastförpackningar och brännbart avfall. Papperssäck ska användas för pappersförpackningar.

Säcktyp

Avgift per säck vid
ordinarie hämtningstillfälle

Genomskinlig plastsäck med brännbart avfall upp till 160 liter

100 kronor

Genomskinlig plastsäck med plastförpackningar

50 kronor

Papperssäck med pappersförpackningar

50 kronor


Extra hämtning utanför ordinarie hämtningstillfälle

Alla typer av kärl 300 kronor/kärl.

Lock-i-lock

Särskilt lock som gör det möjligt att öppna locket åt bäggehåll, oavsett hur handtaget är vänt.

Hyra 100 kronor/lock och år.

Byte, hemtagning och utställning av avfallskärl

I avgiften ingår utkörning och/eller hemtagning, rengöring av kärlet och omregistrering i abonnentregistret.

Abonnemangsändring*

Avgift per kärl

Nytecknande av abonnemang eller ny fraktion

0 kronor

Avsluta abonnemang

200 kronor

Byte av kärl (storlek eller sort)

200 kronor

Utöka abonnemang

0 kronor

Minska abonnemang

200 kronor

* Ingen avgift utgår då villahushåll byter till abonnemang med flerfackskärl eller vid avslutning av kompletteringskärl inom två månader från ägarbyte.